ABC afdeling Limburg
Belangenbehartiging voor laaggeletterden.
Buddyzorg Limburg
Sociaal emotionele steun en begeleiding aan mensen die thuis verblijven en lijden aan een ernstige lichamelijke en/of levensbedreigende ziekte.
COC Limburg
Vereniging voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseskuele personen in Limburg
COS Limburg
COS Limburg is een provinciaal advies- en projectbureau dat werkt aan duurzame verbinding van mensen en organisaties, met elkaar en met de samenleving.
Cubiss
Cubiss ondersteunt bibliotheken en andere MO's met het bereiken van hun doelstellingen door het leveren van hoogwaardige en innovatieve producten, diensten en advies.
De Pijler onderdeel van het Huis voor de Zorg
Provinciaal knooppunt netwerkondersteuning en kenniscentrum armoedebestrijding.
Dienst Kerk en Samenleving
Opkomen voor de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving.
FAM!
KENNISCENTRUM VROUWENVRAAGSTUKKEN. VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
GIPS Spelen & Leren
Het bevorderen van de integratie van gehandicapten in de samenleving.
Humanitas in Limburg
Humanitas biedt tijdelijke steun aan mensen, zodat zij weer het vertrouwen krijgen om iets aan hun situatie te veranderen. Zij doet dit volgens een 6-tal thema's: eenzaamheid, opvoeden, opgroeien, detentie, thuisadministratie
Jeugdwerk Limburg
Jeugdwerk Limburg , kenniscentrum op het gebied van jeugd- en jongerenwerk biedt vraaggerichte scholing en advies gericht op vrijwilligers.
Jongeren Netwerk Limburg
Wij verbinden u met de Limburgse burgers van de toekomst
JongNL Limburg
Bij JongNL begeleiden opgeleide vrijwilligers activiteiten van kinderen in hun vrije tijd. Samenwerken, respect, vertrouwen en je veilig voelen vormen de basis voor samen spelen, plezier, creativiteit en natuurbeleving.
KBO Limburg
KBO LIMBURG IS DÉ ORGANISATIE VOOR SENIOREN VAN NU.
Kledingbank Limburg
Uitgifte van kleding voor mensen in bezit van een verwijzing.
KVG Vrouwen Gilde Limburg
KVG Limburg is een ontmoetingsplaats van en voor alle vrouwen.
LAJK
Bindende factor om jongeren op het Limburgse platteland te interesseren voor de primaire sector, het ondernemerschap te stimuleren en de scholing en vorming van de leden te bevorderen.
LKV Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging
De LKV probeert vrouwen te stimuleren zelfstandig voor hun zaken op te komen en in de maatschappij te participeren.
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Digitale verbinding Limburg.
Provinciaal Platform voor Diversiteit PPD
Het bevorderen van de emancipatie, participatie en integratie van allochtonen in Limburg.
Provincie Limburg
De provincie Limburg heeft o.a. een actieve rol in het ondersteunen, faciliteren, verbinden en netwerken van en met organisaties die zich inzetten voor het Sociale Domein voor de bevolking van de Provincie Limburg.
Speeltuinwerk Limburg
SpeL begeleidt en ondersteunt projecten die ruimte geven aan buiten spelen, om daarmee buiten spelen voor alle kinderen in Limburg mogelijk maken.
Steunpunt Scouting Limburg
Scouting levert een zinvolle vrijetijdsbesteding waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en jeugd.
Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK)
Volwaardige participatie van migranten en vluchtelingenvrouwen in de samenleving.
Stichting Mentorschap Limburg
Vrijwilligers bieden goede belangenbehartiging (mentorschap) aan afhankelijke volwassenen in de zorg.
Stichting Samenwerkende Maatschappelijke Organisaties Limburg
Samenwerking maatschappelijke organisaties faciliteren
Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)
Ondersteuning initiatieven van bewoners ter verbetering van de vitaliteit van Kleine kernen.
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
Professionele vrijwilligers en beroepskrachten van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleiden vrijwilligers en asielzoekers in Nederland van aankomst tot toekomst.
Voedselbank Limburg Zuid
Voedselbank Zuid-Limburg verstrekt momenteel wekelijks een (gratis) voedselpakket aan 650 a 700 gezinnen (circa 1700 personen, waarvan eenderde jonger dan 18 jr).
Waterklaar
We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met wateroverlast en droogte. Hierop zullen we ons moeten voorbereiden. Waterklaar.nl helpt hierbij.
Waterpanel Noord
Waterpanel Noord
ZijActief Limburg
ZijActief Limburg is een vrijwilligersorganisatie van en voor vrouwen met 7300 leden.